اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

طنز: غزل مسعود نیست، عزل مسعود است

8 صبح

مشاهده در منبع اصلی