اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 21 سنبله , 1397

فاروق وردک وزیر دولت

در رابطه با تقرر فاروق وردک منحیث وزیر دولت در امور پارلمانی:
فاروق وردک نسبت دست داشتن در تزویر قانون اساسی بعد از تصویب مجلس بزرگ " لوی جرگه " مرتکب خیانت ملی شده است.
به همین منوال بیش از هفتصد میلیون دالر نسبت مو جودیت مکاتب خیالی از جامعه بین المللی دریافت کرده است که دران اسپنتا و کرزی نیک شریک جرم اند چون وی نمی توانست به تنها یی این لقمه چرب را اختلاس کند.
آیا چنین جنایتکاری شایسته تقرر در چهار چوب این حکومت وحدت ملی می باشد.؟ غنی خو قوم بازی اشکار می کند. بخش اجرایی "خصی" که در تعین افراد بست های بلند حق اظهار نظر 50 در صدی دارد آیا موافق بوده است ؟ و یا واقعن یک اداره مافیایی بر سر نوشت کشور حاکم می باشد.؟
در واقعیت امر از زمان کرزی تا امروز ما با ساختاری مقابل هستیم که دران مافیای سیاسی با مافیای اقتصادی در اتحاد کا مل قرار دارند.
پارسا

مشاهده در منبع اصلی