اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 سنبله , 1397

تشکیــــل حکومت مــوقـــت

احمد ضیا مسعود حکومت موقت را تشکیل داده که اعضای آن شامل افراد زیر میباشد هدف شان خدمت به مردم افغانستان است:
1–احمد ضیا مسعود بحیث رییس حکومت موقت
2–حامد کرزی بحیث نماینده فوق العاده ضیا در امور اصلاحات و حکومتداری خوب
3–بسم الله محمدی بحیث وزیردفاع
4–احمد ضیا یفتلی بحیث رییس شفاخانه چهارصد بستر
5–محمود کرزی بحیث رییس د افغانستان بانک
6–حسین فهیم بحیث رییس کابل بانک
7–خلیل الله فیروزی به حیث رییس پشتنی بانک
8–صادق مدبر بحیث رییس خریداری و تدارکات ارگ
9–بنابه خواهش خود استاد عطا همچنان بحیث والی بلخ و رییس گمرک حیرتان
10–فاروق وردک سفیر افغانستان در پاکستان
11–ارغندیوال بحیث سفیر افغانستان در مسکو
12–برای همه کسانیکه در مقاومت بوده اند رتبه استر جنرال منظور است
یکی از اهداف حکومت موقت توزیع زمین های احاطه بالاحصار برای برادران مجاهد است تا در انجا قصرهای بزرگ بسازند که باعث زیبایی شهر گردد
پلان دوم برای سرسبزی شهر محوطه پارک زرنگار وپارک شهرنو برای قوماندانان مقاومت توزیع گردد تادرینجا ها شهرک بسازند.
هموطن

مشاهده در منبع اصلی