اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

سفیر فرانسه در مسابقات بزکشی پنجشیر (عکس)

سفیر فرانسه، در مسابقه بزکشی، ولایت پنجشیر شرکت کرده استقاسانی

مشاهده در منبع اصلی