اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 3 سنبله , 1397

واکنش ریاست اجرایی عجیب بود

واکنش ریاست اجرایی به طرح اداره موقت احمد ضیا مسعود، قابل درنگ و در خور توجه بود، نه از این حیث که واکنش مثبت و معقول بود بلکه از این حیث که به صورت ساختگی، جدی تر از واکنش طرف اصلی که ارگ ریاست جمهوری است، صورت گرفت.

چنین واکنش هایی سوال های بسیاری را به ذهن آدم متبادر می کند. در شرایطی که شخص رییس اجرایی فردای روز، برکناری احمد ضیا به خانه او می رود و از نقش خویش اظهار بی اطلاعی می کند.

به هر صورت در اشتباه، کم کاری، بی توجهی به خواست حامیان و ناتوانی در برابر حریف، احمد ضیا و داکتر عبدالله سر همدیگر را خاریده اند اما ریاست اجرایی به نسبت جایگاه و امکانات خویش، در مقایسه با احمد ضیا بیشتر به ناتوانی، بدعهدی و کم کاری متهم است.

امروز که احمدضیا مسعود داعیه جدید سر داده و در تلاش برای ایجاد اداره موقت راه افتاده است، فکر می کنم اگر محکم روی تعهد خویش بایستد، ریاست اجرایی و حتی ریاست جمهوری مقابلش را گرفته نمی تواند، برعکس آنچه که سخنگوی ریاست اجرایی مدعی اند زیرا تفوق طلبی، خودکامگی، پارتی بازی و حذف دیگران عرصه را برای حیات سیاسی آبرومندانه به خورد و بزرگ این سرزمین تنگ کرده است.

راه و چاره باید تا فارغ از خفقان تمامیت خواهی انسان های این سرزمین نفس تازه کنند!

برنا صالحی

مشاهده در منبع اصلی