اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 16 سنبله , 1397

شوراي امنيت ناكارامد ترين دستگاه دولت افغانستان

شوراي امنيت ناكارامد ترين دستگاه تصميم گيري در دولت افغانستان

قومندان "كتوازی" نام اش را يك موتر تيلر حمل كرده نمي تواند اما غيرت اش برابر به يك مثقال است. اگر به اصطلاح خودش غيرت افغاني داريد خود را به مراجع قانوني بسپاريد و بگذاريد تا دادگاه بالاي تان تصميم بگيرد. حداقل از محكمه وجدان تا اخر زندگي در امان مي باشيد مشروط بر اين كه وجدان داشته باشيد در غير ان چه جوابي در مقابل صدها فاميل شهيد و زخمی نيروهای اردو دارد؟

شوراي امنيت ناكارامدترين دستگاه تصميم گيري در دولت افغانستان مي باشد از 2014 تا حال صدها فاجعه بزرگ رخ داده كه همه اين فاجعه ها قابل جلوگيري و مهار بوده، نه تنها با هر فاجعه اي نتواسته است درس عبرت بگيرد، بلكه هر بار در تصميم و تعيينات نظامي از مصلحت قومي، سمتي و زباني كار گرفته و يك اشتباه را با ديگر اشتباه جبران كرده، اين فاجعه انساني به بقيه نيروهاي امنيتي و دفاعي ما چه پيام دارد؟ به نظرم يكي از پيام هاي اين فاجعه اين است كه" اگر از عقب جبهه ما را رهبران ما نفروشند، دشمن هرگز نمي تواند ما را از مقابل جبهه شكست دهد."

همايون احمدی

مشاهده در منبع اصلی