اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 جوزا , 1397

در ویرانی این کشور تنها حکومت و نظام مقصر نیست

هر روز جنگ و كشتار، هر روز بدبختی و سياه روزی، هر روز اندوه و ماتم.

من فكر می كنم مقصر اين همه تنها دولتمردان و نظام هم نيست، بلکه در اين كشور يک بلاهت عمومی حكمروا است؛ بلاهتی كه هيچ كسی از شهروند تا رييس جمهور از آن مستثنا نبوده و همه گرفتار آن هستند.

اين بلاهت، همان بلاهت خود ويرانگری است؛ به گونه ای که هر كدام ما وقتی صبح از خواب می خيزيم، تلاشمان اين است كه خشتی را از تعمير ميهن برداريم و بزنيم به زمين. هر كسی به اندازه توان خود اين كار را می كند. يک وزير به اندازه توانايی خود و يک مامور هم به اندازه توانايی خود.

سراسر، گشته ايم اراده معطوف به تخريب!

تا هنگامی كه اين بلاهت بيداد كند، اين سرزمين همچنان دوزخ روی زمين باقی خواهد ماند!

عبدالشهید ثاقب

مشاهده در منبع اصلی