مطالب مرتبط:

با برکناری احمد ضیا مسعود به “بیداری وجدان رییس جمهور” باید شک کرد

رییس دفتر ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به شدت از برکناری نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور ...

مطالب اخیر