مطالب مرتبط:

سرمستی های ترمپ، جهان را بهم ریخته است!

به راپور روزنامه آبزرور، ترمپ هم اکنون جهان را به سوی ناآرامی و ناامنی پیش می برد و به وعده هایش پشت کرده است.....

مطالب اخیر