مطالب مرتبط:

برگزاری نشست هماهنگی اچ ای وی و ایدز درافغانستان

  جلسه کمیته هماهنگی اچ ای وی و ایدز برای افغانستان توسط وزارت صحت عامه برگزار شد. دوکتور فدامحمد پیکان معین عر...

مطالب اخیر