مطالب مرتبط:

دیدارغنی با مک مستر؛ دهان کجی به مردم ننگرهار!

روز گذشته رئیس جمهورغنی، با مشاورامنیت ملی ایالات متحده امریکا که در رأس یک هیات عالی رتبه به کابل آمده بود، دی...

مطالب اخیر