مطالب مرتبط:

رویاهای مالیخولیایی ترامپ برای افغانستان

سفر این مقام ارشد امریکایی در ذهن برخی این جرقه را ایجاد کرد که تغییری بزرگ در افغانستان در حال رخ دادن است. تغ...

مطالب اخیر