مطالب مرتبط:

تحصن دو ساله جگرن متقاعد ارتش ملی در کابل

نجیب الله جگرن متقاعد کماندوی ارتش ملی کشور، از دو سال بدینسو در خیمه تحصن ، خواهان عدالت خواهی می باشد.

مطالب اخیر