مطالب مرتبط:

رییس نظارت برتطبیق قانون اساسی برکنار شد

محمد قاسم هاشمزی، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی برکنار شد. اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی پ...

مطالب اخیر