مطالب مرتبط:

افغانستان باید مشاور امنیت ملی امریکا را برای تجهیز قوای هوایی قناعت دهد

شماری از اعضای شورای ملی در پیوند به سفر مشاور امنیت ملی امریکا به افغانستان می گویند که دولت باید مشاور ترامپ ...

مطالب اخیر