مطالب مرتبط:

داعش بعد از لت و کوب کارمندان معارف، ۸۸۰ هزار افغانی معاش معلمین دزدیدند

چهار کارمند معارف جوزجان که مسووليت انتقال معاش های معلمین در ولسوالی درزاب را برعهده داشتند، ميگويند که افراد ...

مطالب اخیر