مطالب مرتبط:

جلوگيرى باى توقف فساد در افغانستان حياتى است

کابل، ١٦ اپريل ٢٠١٧ : افغانستان از يک زخمى که رحال خون ريزى است و روند رسيدن به  خود کفايى افغانستان را تهديد م...

مطالب اخیر