مطالب مرتبط:

والی قندوزکمک به ورثه طالبان در قندوز از سوی رییس جمهور بود

کمک به ورثه طالبان لزوم دید شخص رییس جمهور بود و به همین خاطر هیاتی از کابل به قندوز آمد و به نزدیکان طالبان در...

مطالب اخیر