مطالب مرتبط:

مستغنی: موقف افغانستان در نشست مسکو مورد تائید اکثریت قرار گرفت

مطالب اخیر