مطالب مرتبط:

کرزی: امریکا بم هسته یی را در ننگرهار استفاده کرد

مطالب اخیر