مطالب مرتبط:

کودکان شنوایی خود را در ننگرهار از دست داده اند

به دنبال پرتاب بمب مادر غیر هسته ای آمریکا در ولسوالی اچین ننگرهار، برخی کودکان شنوایی شان را به طور موقت از دس...

مطالب اخیر