مطالب مرتبط:

حضور آمریکا در افغانستان گسترش نا امنی است

سیاست خارجی افغانستان در یک نسشت بزرگ مورد بحث قرار گرفت. شماری از شرکت کنندگان این نشست سیاست خارجی افغانستان ...

مطالب اخیر