مطالب مرتبط:

به سیاست های ابزاری از فکر، اندیشه و احساسات جوانان خاتمه داده شود

رییس اجرایی کشور معاونت جوانان را مسوولیتی دانست که باید صادقانه انجام گیرد و به سیاست‌های ابزاری از فکر و اندی...

مطالب اخیر