مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان خطوط اساسی صلح اش را با برخی از سفیران خارجی شریک ساخت

مطالب اخیر