مطالب مرتبط:

احتمال برخورد یک شهاب سنگ با زمین در حدود دو صد سال آینده

بر اساس بر آورها احتمال برخورد این شهاب سنگ آسمانی یک بر ۲۷۰۰ است و در بین سالهای ۲۱۷۵ و ۲۱۹۶ اتفاق خواهد افتاد

مطالب اخیر