مطالب مرتبط:

جعل امضای غنی برای تقرر رییس مواد نفتی

کمیشن کاری در استخدام ماموران ارشد دولتی تا گلوگاه ارگ رسید. گفته می شود که کمیشن کاران اداره امور فرمان و امضا...

مطالب اخیر