مطالب مرتبط:

جهان و تجربه روان پریشانی به نام ترامپ

هیچ کس دقیقا نمی داند امروز که ترامپ حرفی را زده؛ آیا فردا دقیقا همان را عملی خواهد کرد یا در موضعی ...

مطالب اخیر