مطالب مرتبط:

نمایشگاه «تجارت های موثر و جوانان متخصص» در کابل افتتاح شد

پیام آفتاب: در این نمایشگاه دستاوردها و اختراعات علمی دانشجویان دانشکدۀ مهندسی، مانند هواپیما و برخی وسایل الکت...

مطالب اخیر