مطالب مرتبط:

طرح تعدیل مقرره طرز تاسیس رسانه های خصوصی از سوی کابینه رد شد

طرح تعدیل مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی در نشست دیروز کابینه مورد بررسی قرار گرفت و رد شد.

مطالب اخیر