مطالب مرتبط:

شورای حراست: اختلافات رهبران حکومت بر سر منافع ملی نه به خاطر گزینش های خانواده گی و تیمی است

شورا حراست و ثبات با نگرانی از فساد اداری و سیاسی و سیاست حذف در نظام اظهار می‌دارد که گزینش‌های دولتی از سوی رهبران حکومت به اساس روابط خانه‌واده‌گی، خونی و تیمی صورت می‌گیرد.

مطالب اخیر