مطالب مرتبط:

سنگ تهداب انستیتیوت ملی تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان گذاشته شد

با حضور دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی و اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف سنگ تهداب کمپلکس تعلیمی انستیتیوت ملی ت...

مطالب اخیر