مطالب مرتبط:

سنگ تهداب درمانگاه واقعات عاجل در ولایت غزنی گذاشته شد

مطالب اخیر