مطالب مرتبط:

طنز: رینگ رقابت های تسلیحاتی روسیه و آمریکا

طوری می گویند "ماموریت حمایت قاطع" که آدم فکر می کند قرار است تا هفته دیگر با قاطعیت کامل نصف کره زمی...

مطالب اخیر