مطالب مرتبط:

معاون مجلس نماینده گان: دپلماتان روسی به نفع طالبان تبلیغ می کنند

در حالی که روسیه با تاکید حمایت از گروه طالبان را رد می‌کند، مجلس نماینده‌گان افغانستان تاکید می‌نماید که دپلماتان روسی به نفع گروه طالبان تبلیغ می‌کنند.

مطالب اخیر