مطالب مرتبط:

تقبیح حمله بر کارمندان ریاست جرایم سنگین در شورای امنیت ملی

اشرف غنی این عمل را نشان دهنده ضعف و شکست دشمنان مردم افغانستان در جنگ رو در رو با نیروهای ملی دفاعی و امنیتی ک...

مطالب اخیر