مطالب مرتبط:

برگزاری امتحان کانکور در غزنی

در امتحان امسال، متقاضیان کانکور قبل از آغاز کانکور، توسط دستگاه بایومتریک انگشت نگاری شدند.

مطالب اخیر