مطالب مرتبط:

ایران بیش از حق آبه اش از دریای هلمند، آب می گیرد

با درنظرداشت کاهش چندین برابری آب دریای هلمند در سال های گذشته، افغانستان باید در حق آب ایران از این دریا بازنگ...

مطالب اخیر