مطالب مرتبط:

یک افسر وزارت دفاع ملی در کابل به شهادت رسید

دگروال سلطان محمود، افسر ریاست انجنیری معاونت مادی و تخنیکی این وزارت بود و هنگامی که روانه‌ی وظیفه بود، کشته شد.

مطالب اخیر