مطالب مرتبط:

رهبران حکومت به تعصبات سیاسی شان پایان دهند

جناح بندی‌های سیاسی در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان، سبب ضعف نظامیان افغانستان و پیشرفت هراس‌افکنان شده است...

مطالب اخیر