مطالب مرتبط:

افغانستان هنوز هم از لحاظ قربانی ماین‎ها در جهان، مقام اول را دارد

مطالب اخیر