مطالب مرتبط:

بررسی فرصت های تجارت در سکتور انرژی افغانستان

کابل، 21 حمل 1396 – دیروز اتحادیۀ انرژی تجدیدپذیر افغانستان ) AREU ( و انجمن فدرال صنعت خورشیدی آلمان ) BSW ( ی...

مطالب اخیر