مطالب مرتبط:

پیگیری وضعیت مهاجرینِ فاقدِ مدرک مقیم پاکستان

  روز گذشته وزارت امور مهاجرین جلسه ای را بمنظور آغاز برنامه ثبت و راجستر مهاجرین فاقد مدرک مقیم پاکستان برگزار...

مطالب اخیر