مطالب مرتبط:

طنز: نشست خبری کچالو فروشان (کاریکاتور)

خبرنگار: جناب رییس جمهور شما در رابطه به.... رییس جمهور: شما سوال تان را در چوکات سفر من پرسان کنید مثلا بپرسید...

مطالب اخیر