مطالب مرتبط:

برای حذف فیزیکی پدرام برنامه ریزی شده است

تهدیدات امنیتی علیه لطیف پدرام بیشتر شده است و برای حذف فیزیکی وی برنامه ریزی صورت گرفته است. لطیف پدرام می گوی...

مطالب اخیر