مطالب مرتبط:

روسیه حمایت از گروه طالبان را رد کرد

روسیه حمایت از گروه طالبان را رد کرده و گفته افرادی که روسیه را متهم به حمایت مالی و فنی از طالبان می کنند به م...

مطالب اخیر