مطالب مرتبط:

پاکستان به توافقات خود عمل نکرده است

گسترش رابطه میان هند و افغانستان به صورت یک طرفه و بدون در نظرداشت حالت های موجود در پاکستان، یکی از عوامل مهم ...

مطالب اخیر