مطالب مرتبط:

راه اندازی کمپین بین المللی احرام در کابل

کمپین بین المللی احرام تحت نام زنان در راستای تغییر از سوی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در کابل راه اندازی شد.

مطالب اخیر