مطالب مرتبط:

کمیته یی، چگونگی استفاده از تکنالوژی جدید در انتخابات را بررسی می کند

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که کمیته یی سه نفری متشکل از متخصصین افغان و خارجی، چگونگی استفاده از تکنالوژی ج...

مطالب اخیر