مطالب مرتبط:

اسامی افرادی که در حمله بر شفاخانه ۴۰۰ بستر دست داشتند افشا می شود

وزارت دفاع ملی می گوید که کمیسیون حقیقت یاب حمله بر شفاخانه ۴۰۰ بستر سردارمحمد داودخان کابل در آینده نزدیک اسام...

مطالب اخیر