مطالب مرتبط:

افغانستان در صدد جلب توجه ترمپ به ذخایر لیتیم خود است

تخمین زده می‌شود که منابع سرشار منرال‌های افغانستان بین یک تریلیارد تا سه تریلیارد دالر ارزش دارد.

مطالب اخیر